วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

พิธีบวงสรวงเจ้าที่และพิธียกเสาเอกเสาโท อาคารควบคุมสถานีไฟฟ้าแรงสูง 3เมื่อวันที่  27 กุมภาพันธ์  2562 เวลา 06.09 น.  พลเรือโท  ชุมศักดิ์  นาควิจิตร   ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ  ประธานกรรมการบริหารสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ  เป็นประธานในพิธีบวงสรวงเจ้าที่และพิธียกเสาเอกเสาโท   อาคารควบคุมสถานีไฟฟ้าแรงสูง  3    กิจการไฟฟ้า  สวัสดิการสัมปทาน กองทัพเรือ ตำบลหนองจับเต่า  อำเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี  โดยมี พลเรือตรี ชยุต  นาเวศภูติกร  ผู้จัดการกิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทาน  กองทัพเรือ  กล่าวรายงานความเป็นมา ของสถานีไฟฟ้าแรงสูง 3 กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทาน กองทัพเรือ เพื่อขยายขีดความสามารถของระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
พล.ร.ท.โอภาส  บูรณสัมฤทธิ์   ผู้จัดการกิจการไฟฟ้า  สวัสดิการสัมปทาน  กองทัพเรือ   เป็นประธานในการอบรมเพิ่มความรู้ในการปรับปรุงสถานีไฟฟ้าแรงสูง 1 และ 2  การสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูง 3  ให้กับพนักงานกิจการไฟฟ้า  เพื่อนำความรู้ที่อบรมไปสร้างความเข้าใจกับผู้ใช้ไฟฟ้า  ณ  ห้องนาวีสันทนา   กิจการอาคารรับรอง  วันอังคารที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ผังการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูง กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัตหีบ กองทัพเรือ


ผังการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูง  กิจการไฟฟ้า  สวัสดิการสัตหีบ  กองทัพเรือ  เพื่อขยายขีดความสามารถในระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่เขตสัมปทาน 

วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561

พิธีลงนามก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูง 3 กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทาน กองทัพเรือ


พิธีลงนามก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูง 3  กับปรับปรุงสถานีไฟฟ้าแรงสูง 1 และ  2  ของกิจการไฟฟ้า  สวัสดิการสัมปทาน กองทัพเรือ  ระหว่าง กิจการไฟฟ้า  สวัสดิการสัมปทาน กองทัพเรือ  โดย พลเรือโท โอภาส  บูรณสัมฤทธิ  ผู้จัดการกิจการไฟฟ้า  ฯ  ผู้ได้รับมอบอำนาจจากกองทัพเรือ   กับ บริษัท อาร์ เอส  เอส  2016  จำกัด   โดย  คุณ ไฟโรจน์  ศิริรัตน์  และ คุณธีรศักดิ์  ศิริโสภณา  กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ  ได้กรุณาลงนามในสัญญาจ้าง  เพื่อขยายขีดความสามารถของระบบจำหน่ายไฟฟ้า   เมื่อวันที่ 21 กันยายน  2561